Algemene voorwaarden | So Many Pages

Algemene voorwaarden – So Many Pages

Artikel 1 – Identiteit van de onderneming

So Many Pages
Korvelseweg 120, 5025JK, Tilburg
E-mailadres: mail@somanypages.nl
KvK-nummer: 81034156
Btw-identificatienummer: NL003520978B07

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van So Many Pages en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen So Many Pages en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 3 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is zo gedetailleerd als redelijkerwijs verwacht mag worden van een verassing box.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt So Many Pages langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door So Many Pages is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden (middels een mail naar mail@somanypages.nl).
 3. So Many Pages treft technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdacht van data en elektronische betaling.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. So Many Pages mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde, het product heeft ontvangen.

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van e-mail.
 2. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door So Many Pages verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als So Many Pages niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als So Many Pages aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 – Verplichtingen van So Many Pages bij herroeping

 1. So Many Pages stuurt de consument een bevestiging bij ontvangst van een melding van herroeping.
 2. So Many Pages vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door So Many Pages in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij So Many Pages aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft So Many Pages de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien So Many Pages dit bedongen heeft en:
 4. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. So Many Pages staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.
 2. Indien er persoonlijk extra garantie is toegezegd aan de consument, gelden deze boven de normale garantie in voordele van de consument.

Artikel 11 Levering en uitvoering

 1. So Many Pages zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan So Many Pages kenbaar heeft gemaakt.
 3. De levering van de abonnementsboxen geschiedt aan het begin van de maand en uiterlijk twee weken na het begin van de maand.
 4. Indien de levering na twee weken na het begin van de maand niet binnen is kan de consument de overeenkomst opzeggen.
 5. So Many Pages tracht alle andere producten, buiten de abonnementsboxen, binnen 2 werkdagen na de bestelling te versturen.
 6. Indien deze richtlijn van 2 werkdagen niet gehaald kan worden, laat So Many Pages dit aan de klant weten.

Artikel 12 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. De consument kan de overeenkomst voor onbepaalde tijd ten alle tijden opzeggen.
 2. De opzegging gaat de eerstvolgende maand in. (Lees: wanneer de consument op 31 januari opzegt, ontvangt hij/zij in februari geen product).

Artikel 13 Betaling

 1. Betalingen en incasso’s geschieden via een externe service (Mollie).
 2. Betalingen dienen binnen te zijn voor de verzending van het product.
 3. Indien een (incasso)-betaling niet lukt, wordt de consument gecontacteerd via e-mail.
 4. Indien een (incasso)-betaling niet lukt, wordt het product niet verzonden.
 5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan So Many Pages te melden.

Artikel 14 Klachtenregeling

 1. Klachten kunnen kenbaar gemaakt worden per e-mail.
 2. So Many Pages behandelt klachten volgens haar klachtenprocedure die kenbaar gemaakt is op de website.
 3. De consument dient So Many Pages in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 Geschillen

Op overeenkomsten tussen So Many Pages en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.